To NAJLEPŠIE pre Vaše dieťatko!

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.predietatko.sk - Ing. Martina Moravíková, so sídlom Rozkvet 2060/127, 017 01 Považská Bystrica, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi je zaobchádzané v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a že tieto údaje sú považované za prísne dôverné.

 

1. Registrácia v e-shope je dobrovoľná a slúži kupujúcemu najmä k možnosti sledovania stavu svojej objednávky. Pri nakupovaní s registráciou ale aj bez registrácie, je potrebné poskytnúť informácie o Vás, aby mohla byť objendávka vybavená.

Ide o nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko, adresa (kam má byť tovar zaslaný + adresa k vystaveniu faktúry)
  • e-mailová adresa (aby sme s Vami mohli komunikovať)
  • telefónne číslo (slúži na kontakt s Vami, prípadne ako kontakt pre dopravcu, ktorý Vám tovar doručí)
  • pokiaľ nakupujete ako firma / živnostník, je potrebné uviesť Váš obchodný názov, sídlo, IČO, IČ DPH.

Tieto údaje sú potrebné aj pre náš účtovný a fakturačný systém, ktorý využívame.

 

2. Registrovaný zákazník môže svoje údaje kedykoľvek upravovať. Pokiaľ si želáte Vašu registráciu zmazať, oznámte nám to prostredníctvom mailu info@predietatko.sk

3. Všetky potrebné informácie k nakupovaniu, ako sú napr. ponuka tovaru, informácie o možnostiach dopravy a platby, cena, obchodné podmienky, sú voľne dostupné bez zadávania údajov.

4. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.

5. Odoslaním kompletne vyplnenej objednávky berie kupujúci na vedomie, že predávajúci uzavretím zmluvy získal osobné údaje o kupujúcom uvedené v bode 1 a že účelom spracúvania jeho osobných údajov predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6. Osobné údaje kupujúcich nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym ďalším subjektom. Výnimku tvoria spoločnosti, bez spolupráce ktorých by nebolo možné vybaviť Vašu objednávku. Konkrétne prepravné spoločnosti a banka. Osobné údaje chránime pred stratou, poškodením, zničením či zneužitím.

7. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúcim, ktorý je potrebné doručiť na adresu sídla predávajúceho.

Podľa §17, ods.4 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa súčasne zaväzuje, že na želanie dotknutej osoby vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

8. Kupujúci  berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho tiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných právnych predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

9. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas predávajúcemu, aby po splnení zmluvy aj naďalej vo svojom informačnom systéme evidoval osobné údaje a to z dôvodu pre prípadné ďalšie uzavretie kúpnej zmluvy.

10. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

11. Nakupovaním v internetovom obchode www.predietatko.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.